Lối Xưa Mây Ngàn
giúp vl post hình - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Thông Tin (/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Chỉ Dẫn (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: giúp vl post hình (/showthread.php?tid=4282)giúp vl post hình - vuilen - 09-11-2012 09:47 AM

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

vl nhờ mod và các sis help vl post hình, lately vl không post được hình.

vl bỏ direct link vào nhưng hình không hiện ra.

Cám ơn nhiều