Lối Xưa Mây Ngàn
ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2013 - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Gác Trầm Hương (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2013 (/showthread.php?tid=4510)ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2013 - Võ Tắc Thiên - 01-01-2013 01:27 PM

Năm mới 2013 , Võ Tắc Thiên xin thay mặt ban điều hành của Lối Xưa Mây
Ngàn thân ái mến chúc tât cả thành viên , cùng các khách từ khắp nơi
trên thế giới mạng một năm mới tiến triển khắp mọi phương diện , thành
công , thăng tiến và hạnh phúc tràn đầy ! [Image: heart.gif]

[Image: new-year-cake_u30693630.jpg?t=1357063366]