Lối Xưa Mây Ngàn
LƯỚI DẰN FOODS NGÂM - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Bếp Hồng (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Vật Dụng Nhà Bếp (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: LƯỚI DẰN FOODS NGÂM (/showthread.php?tid=5901)LƯỚI DẰN FOODS NGÂM - maritza - 02-04-2015 10:22 AM

http://www.michaels.com/plastic-canvas-circle/10809731.html#start=17


RE: LƯỚI DẰN FOODS NGÂM - sangphong - 03-14-2015 07:33 PM

Cám ơn chị MA nhe. Em thấy cái này xài trong mấy hủ homemade kiệu của má cô bạn em mà o biết bác mua ở đâu. nói hỏi hoài mà o hỏi đến khi bác qua đời hết hỏi luôn.