Lối Xưa Mây Ngàn
NỬA TRĂNG - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Lầu Vọng Nguyệt (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: NỬA TRĂNG (/showthread.php?tid=6089)NỬA TRĂNG - Hoàng Hôn - 08-07-2015 09:19 PM


Thơ SƯƠNG MAI


Đêm nay trăng một nửa
Về soi sáng cây cành
Như hồn em một nửa
Về chung bóng bên anh

Đêm nay trăng một nửa
Chơi vơi trên bầu trời
Trái tim em một nửa
Buồn hiu hắt không thôi

Đêm nay trăng một nửa
Ai treo trên đỉnh sầu
Như lòng em một nửa
Nghiêng nghiêng về vực sâu

Đêm nay trăng một nửa
Soi sáng lối anh về
Như tình em một nửa
Ngơ ngác bóng trăng thề

Đêm nay trăng một nửa
Một nửa đứng phương này
Còn nơi đâu một nửa
Ai lấp mảnh trăng đầy ?