Lối Xưa Mây Ngàn
XANTHAN GUM - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Bếp Hồng (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Vật Dụng Nhà Bếp (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: XANTHAN GUM (/showthread.php?tid=6773)XANTHAN GUM - Cafe-Moka - 02-24-2018 06:00 PM

Hình của sis NGAYTHO .
Lúc sau này có phong trào tự làm bún ,mì ,hủ tíu ,bánh canh ....Recipe thường đòi hỏi có chất Xanthan Gum .


Hôm qua nt đi chợ tìm bột potatoe flour thấy chợ bán hộp xanthan gum này , trên bìa hộp có chỉ dẫn số lượng dùng nên mua về coi , tiện nói về xanthan gum nt đem hình vô cho bếp tham khảo .


Image has been scaled down 15% (640x728). Click this bar to view original image (750x853). Click image to open in new window.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterImage has been scaled down 15% (640x913). Click this bar to view original image (750x1069). Click image to open in new window.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / RegisterImage has been scaled down 15% (640x954). Click this bar to view original image (750x1117). Click image to open in new window.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register