Lối Xưa Mây Ngàn
Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Thảo Cầm Viên (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California (/showthread.php?tid=6842)Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California - philwind - 09-09-2018 04:00 PM

Wink
Hai nhà cách nhau vài căn, một nhà thì cây cho bông và trái hàng năm, nhà kia thì cây cho toàn lá. Vì sao? Cả hai đều trồng trong chậu để ngoài nắng.

1- cây cho trái được trồng cạnh bờ tường bằng gạch, còn cây kia thì trồng cạnh tường gỗ. Vì gạch giữ nhiệt nhiều hơn gỗ, đó có thể là sự khác biệt.

2- như vậy để cây cho bông, trái thì nên trồng cạnh nhà hoặc bờ tường gạch. Còn không thì làm trụ bằng cement cho cây leo.

3- ai có ý kiến khác không, xin cho biết.


RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California - Cafe-Moka - 09-10-2018 05:54 PM

Moka không có vườn đất ,nên không có kinh nghiệm trồng trọt .
Chỉ ghé vô để Welcome Back Mr. PHIL . Smile


RE: Làm thế nào để thanh long ra hoa, trái ở N California - maritza - 09-12-2018 10:29 AM

MA cũng lót dép chờ học . Sang năm MA trồng Thanh Long .